Stadgar

Svenska Marfanföreningen

Stadgar

 

Antagna den 11 mars 1993

Reviderade 15 mars 2008, 31 mars 2012,16 mars 2013.

 

§ 1 Föreningens namn är

Svenska Marfanföreningen

§ 2 Föreningens ändamål är

att erbjuda stöd till dem som har Marfans syndrom och andra Marfanliknande tillstånd samt till deras närstående i form av information om sjukdomen och hjälp till social och medicinsk rådgivning.att medverka till ökad kunskap om Marfans syndrom till gagn för dem som har det eller annat Marfanliknande tillstånd.att verka för denna grupps intressen hos institutioner och myndigheter.att stödja och främja forskning relaterad till Marfans syndrom.att försöka få kontakt med alla dem i Sverige som har Marfans syndrom för att, om möjligt, utarbeta behovsanalyser för denna grupp.att kontinuerligt hålla kontakt med motsvarande föreningar i andra länder, för utbyte av bland annat erfarenheter, nya rön och annan relevant information.att kontinuerligt hålla kontakt med andra handikappföreningar och motsvarande organisationer vilkas arbetsområden berör Svenska Marfanföreningen eller som av andra skäl är av speciellt intresse för föreningen

§ 3 Medlemskap och avgifter

Alla med Marfans syndrom och andra Marfanliknande tillstånd kan erhålla medlemskap i föreningen, deras närstående och andra intresserade, både fysiska och juridiska personer. Medlemsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte. Den som inte längre vill vara medlem i föreningen meddelar detta till styrelsen. Betald medlemsavgift återbetalas inte vid utträde ur föreningen. Medlem som inte betalat fastställd medlemsavgift under året stryks ur medlemsregistret. Medlemskapet i föreningen innebär att man samtidigt är medlem i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser.

§ 4 Högsta beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är ordinarie årsmöte.

§ 5 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls varje år senast 31 mars. Kallelse till ordinarie årsmöte ska skickas till medlemmarna med brev eller e-post senast 21 dagar innan mötet äger rum. Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen eller efter krav från minst 1/3 av medlemmarna. Kallelse till extra årsmöte ska göras med minst 8 dagars varsel. Alla medlemmar som fyllt 15 år har rösträtt. Röstning avgörs genom enkel majoritet. Stadgeändringar kräver 2/3 majoritet. Förslag om stadgeändringar ska framgå av den förelagda dagordningen.

§ 6 Dagordning

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp och sändas ut tillsammans med kallelsen:

 

1. Mötets öppnande

2. Kallelsens godkännande

3. Val av ordförande för mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Dagordningens godkännande

6. Val av två justerare tillika rösträknare

7. Justering av röstlängd

8. Verksamhetsberättelse

9. Ekonomisk berättelse

10. Revisionsberättelse

11. Styrelsens ansvarsfrihet

12. Eventuella stadgeändringar

13. Eventuella inkomna motioner

14. Fastställande av årsavgift för nästkommande år

15. Verksamhetsplan och budget för innevarande år

16. Val av styrelseledamöter

17. Val av föreningens ordförande

18. Val av revisor och revisorssuppleant

19. Val av valberedning

20. Övriga frågor

21. Mötets avslutande

 

§ 7 Behandling av ärenden

Medlem har rätt att få ärende behandlat vid ordinarie årsmöte om medlemmen skriftligen begär detta hos styrelsen senast den 31 januari. Beslut om ärende som inte upptagits i kallelse till årsmötet får inte fattas om någon närvarande röstberättigad motsätter sig detta.

§ 8 Valberedning

Valberedningen utses på 1 år av ordinarie årsmöte och består av ordförande och högst 2 ledamöter. Vid lika röstning har ordförandes röst företräde.

§ 9 Styrelsen

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen skall bestå av minst 6 ledamöter och en ordförande. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet för ett år i sänder. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör samt vice ordförande om styrelsen så önskar. Styrelseledamöter väljs för 2 år och så att hälften av ledamöterna väljs jämna år och hälften väljs udda år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller om minst hälften av ledamöterna så begär. Kallelse ska sändas ut minst 1 vecka i förväg. Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder, utom vid val, där avgörandet sker genom lottning. Vid styrelsens möten ska protokoll föras. Protokollen ska justeras.Styrelsen ska leda föreningens arbete utifrån det som årsmötet har beslutat om och enligt det som anges i stadgans § 2 Föreningens ändamål är

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Teckningsrätt

Då det gäller saker av ekonomisk karaktär tecknas föreningen av ordföranden och kassören var för sig.

§ 12 Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kan beslutas av 2 på varandra följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Mötena får inte hållas närmare varandra än 14 dagar. För beslut krävs 2/3 majoritet av antalet röstande samt att lägst hälften av föreningens medlemmar är närvarande. Beslutas om föreningens upplösning ska samtidigt beslutas om disposition av föreningens eventuella tillgångar. Sådana eventuella tillgångar ska tillfalla en organisation med verksamhet och/eller ändamål liknande Svenska Marfanföreningens verksamhet och ändamål.

 

Hem